Hoganova a psychologická diagnostika

domáca či medzinárodná psychodiagnostika je jedinečným a unikátnym nástrojom psychológov, ktorý ponúka možnosť objektívne spoznať človeka, jeho motívy, postoje, kompetencie a rozvojové stránky

Rocket Model a rozvoj pracovných tímov

synergia vedomostí a zručností jednotlivcov v tímoch je silnejšia ako jedinec a preto analýza pracovného prostredia a pracovných tímov výrazne napomáha k rozvoju spoločenstiev a organizácií

Stanovovanie cieľov

a vizualizácia výsledkov

určenie krátkodobých či dlhodobých cieľov je základom úspechu človeka i organizácie a vyžaduje si priebežné hodnotenie a monitorovanie aj vďaka rýchlemu a efektívnemu zobrazovaniu výsledkov

Business Process Management

mapovanie procesov pridávajúcich hodnotu pre zákazníka a ich nastavovanie sú nástroje spojené so zvyšovaním efektivity a výkonnosti vďaka odstraňovaniu plytvania a udržiavaniu permanentnej úrovne kvality a rozvoja  

Lean & Six Sigma

zlepšovanie produktivity a kvality zákazníckych služieb a predaja vychádza z dokonalého poznania požiadaviek a očakávaní klientov, ktoré sú podporované systémom štandardných nástrojov na odstraňovanie chýb a úzkych miest v procesoch